Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho phụ nữ

Trung tâm Thông tin – Tham vấn cho phụ nữ ra đời với mục đích thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển về nâng cao kiến thức, năng lực cho phụ nữ, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.